Azotit de sodiu


Produsul va fi livrat
Luni, 29 Aprilie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: Na NO2

Descriere: cristalin, alb-gălbui, slab mirositor.

Utilizări: Se utilizează ca materie primă, produs intermediar, inhibitor de coroziune, agent de tratare de suprafață. Pentru informații detaliate privind utilizările produsului, a se vedea Anexa fișei cu date de securitate.

Recomandări: . Respiraţia trebuie protejată când cantităţi mari sunt decantate fără ventilaţie locală prin aspiraţie. A se lua măsuri corespunzătoare de exhaustare la maşinile prelucrătoare A se proteja împotriva umezelii. A se feri de acţiunea căldurii. A nu se amesteca cu substanţe inflamabile. A se ţine cont de măsurile uzuale de precauţie privind manipularea chimicalelor.

Nr. CAS: 7632-00-0

Nr.CE: 231-555-9

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Nitrit de sodiu

Parametri

Densitate

2,17 g/cm3 (20 °C

pH

8 - 9 (100 g/l, 20 °C)

Temperatură de fierbere

Nu poate fi determinat

Punctul de topire

280 °C

 

Ambalare:

Grupa de ambalaj: III

Marcare: 

Sistem armonizat global, EU (GHS)

Pictograme: 

Fraze de risc:

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H301 Toxic în caz de înghiţire.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H272 Poate agrava un incendiu; oxidant.

Depozitare: A se separa de substanțe oxidabile, separarea de acizi. A se separa de sărurile de amoniu. Alte informaţii privind depozitarea: Păstrați ambalajul (recipientul) închis ermetic şi într-un loc bine ventilat. Acest produs este clasificat ca substanță periculoasă pentru depozitare. Trebuie respectate reglementările autorităților și instrucțiunile de depozitare. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.

Transport - ADR 

Numărul ONU UN1500

Denumirea corectă ONU pentru expediţie: SODIUM NITRITE

Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 5.1, 6.1, EHSM

Grupa de ambalaj: III

Pericole pentru mediul: da 

Precautii speciale pentru utilizatori: Cod de restrictie in tunel: E

Termen de garantie: 36 luni

Azotit de sodiu

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!